Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Eerste christenen > Getuigenis van de martelaren > Cyprianus van Carthago

Cyprianus van Carthago

Uit de martelaarsakten van de heilige Cyprianus, bisschop van Carthago († 258)

H. Cyprianus van Carthago, fresco uit de veertiende eeuw, Decani klooster, Servië

In een zo rechtvaardige zaak is geen beraad nodig.

Op veertien september kwam op bevel van proconsul Galerius Maximus een grote menigte bijeen op de Ager Sexti. En inderdaad hield de proconsul die dag zitting in het Atrium Sauciolum en liet hij Cyprianus voorleiden. Toen de bisschop was voorgeleid, vroeg de proconsul hem: 'Bent u Thascius Cyprianus?' Cyprianus antwoordde: 'Ja, dat ben ik.'

De proconsul vroeg hem: 'Bent u opgetreden als bisschop van schenders van de staatsgodsdienst?' En Cyprianus antwoordde: 'Inderdaad.'

Toen sprak Galerius Maximus: 'De hoogheilige keizers hebben u bevolen om offers te brengen.' De bisschop antwoordde: 'Dat weiger ik.'

Daarop zei Galerius Maximus: 'Denk er nog eens goed over na.' Maar de bisschop zei: 'Doe wat u opgedragen is. In een zo rechtvaardige zaak is geen beraad nodig.'

Galerius Maximus hield vervolgens beraad met de rechters en sprak daarna met de nodige moeite zijn oordeel uit in de volgende bewoordingen: 'Jarenlang hebt u geleefd in strijd met de staatsgodsdienst, vele mensen hebt u in uw goddeloze samenzwering om u heen verzameld en u hebt zich opgeworpen als vijand van de Romeinse goden en de heilige riten. De hoogheilige vorsten Augustus Valerianus en Augustus Galliënus en de zeer edele Caesar Valerianus hebben u niet kunnen terugbrengen tot het geloof van hun heilige diensten. En zodoende, omdat u bent betrapt als aanstichter en voorman van deze uiterst laakbare daden, zult uzelf dienen tot voorbeeld van hen die u in uw misdaad om u heen hebt verzameld: door uw bloed zal de juiste leer bekrachtigd worden.' En na die woorden las hij het vonnis van het schrijfbordje af 'Thascius Cyprianus dient met het zwaard terechtgesteld te worden.' Bisschop Cyprianus sprak: 'Wij danken God.'

Na deze uitspraak sprak de menigte: 'Mogen wij tegelijkertijd met hem onthoofd worden.' Om die reden brak er onder de medebroeders beroering uit en een grote menigte liep achter hem aan. Zo werd Cyprianus naar de Ager Sexti geleid. Daar ontdeed hij zich van zijn rode mantel, knielde neer op de grond en boog neer om tot de Heer te bidden. Toen hij ook zijn dalmatiek had uitgetrokken en aan de diakens gegeven, stond hij daar in het linnen onderkleed en wachtte de scherprechter af.

Toen de scherprechter gekomen was, gaf Cyprianus zijn volgelingen de opdracht hem vijfentwintig goudstukken te geven. Zijn geloofsgenoten reikten Cyprianus de linnen doeken en ook doeken voor de handen aan. Vervolgens bedekte de zalige Cyprianus eigenhandig zijn ogen. Omdat hij de handdoeken niet zelf kon omdoen, deden de priester Julianus en de subdiaken Julianus het voor hem.

Zo onderging de zalige Cyprianus de marteldood. Vanwege de nieuwsgierigheid van de heidenen werd zijn lichaam in de onmiddellijke nabijheid neergelegd. Daar werd het 's nachts weggehaald. Men bracht zijn lichaam met kaarsen en toortsen en onder gebed in een grote stoet naar de begraafplaats van de administrator Macrobius Candidianus. Deze begraafplaats ligt aan de weg naar de wijk Mappalia bij de vijvers. Weinige dagen hierna stierf de proconsul Galerius Maximus.

De gelukzalige martelaar Cyprianus onderging zijn lijden op veertien september. In dat jaar waren Valerianus en Gallienus keizer. De werkelijke heerser was echter onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle eer en roem toe in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Chronologie

 
top
Laatste update: