Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Hier en nu > Dagelijkse gebeden voor iedereen

Dagelijkse gebeden voor iedereen

Onze Vader

(in de nieuwe versie van november 2016)

Theo en Laura

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees Gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade.
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onder uw bescherming (Sub tuum praesidium)

Tot u nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God:
wijs onze gebeden niet af in onze nood,
maar verlos ons altijd uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus

Ik, N., geef mij en wijd toe aan het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus mijn persoon en mijn leven, mijn handelingen, mijn moeilijkheden en lijden om me van geen enkel deel van mijn wezen nog te bedienen dan om Hem te eren, te beminnen en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil: geheel aan Hem toe te behoren en alles tot zijn liefde te doen, door uit geheel mijn hart aan alles te verzaken wat Hem zou kunnen mishagen.
Ik neem U dus, Heilig Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van mijn leven, tot geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, tot hersteller van alle misslagen van mijn leven, en tot mijn veilige toevlucht in het uur van mijn dood. Wees daarom, Hart van goedheid, mijn rechtvaardiging jegens God uw Vader, en wend de slagen van zijn rechtvaardige toorn van mij af. Hart van liefde, ik stel al mijn vertrouwen op U, want ik vrees alles van mijn boosheid en mijn zwakheid, maar verhoop alles van uw goedheid. Zuiver daarom in mij alles wat U kan mishagen of weerstaan. Prent uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik U nooit vergeet of van U gescheiden word. Ik bezweer U, bij uw liefdevolle goedheid, dat mijn naam in uw Hart geschreven mag staan. Want al mijn geluk en heel mijn eer wil ik vinden bij U, door voor U te leven en te sterven als uw allernederigste dienaar. Amen.

Tot de Engelbewaarders

Engel van God die mijn Bewaarder zijt,
aan wie de Almachtige God mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
ofwel:
Heilige Engel van God, broeder en vriend,
beschermer van mijn lichaam en mijn ziel.
Innig bid en smeek ik u: weer van mij alle gevaar en verleiding;
ontvlam in mij liefde voor de Heilige Drie-eenheid,
die mij aan u toevertrouwde;
en leid mij op de weg van het heil tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed tot de Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd,
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En Gij, vorst der hemelse legerscharen,
drijf satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Aanroeping tot de Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht: verlicht ons,
met uw vleugels: bescherm ons, met uw zwaard: verdedig ons.

Tot de heilige Engelen

Heilige Engelen, die onze beschermers zijt,
verdedig ons in de strijd opdat wij niet te gronde gaan
in het verschrikkelijke oordeel.

Tot de Engelbeschermers van de Tabernakels

Heilige Engelen, die onze Tabernakels bewaakt, waar de aanbiddelijke schat van de heilige Eucharistie rust, bescherm haar tegen heiligschennis en bewaar haar terwille van onze liefde. (Heilige Jozefmaria Escrivá, De Weg, 567)

Bezoek bij een Tabernakel

Geloofd en aanbeden zij in eeuwigheid het Allerheiligst Sacrament.
Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.
(Deze sequentie wordt driemaal herhaald).

Geestelijke communie: ik zou U willen ontvangen, Heer,
met die zuiverheid, nederigheid, en toewijding
waarmee Uw Allerheiligste Moeder U ontving,
en met de geest en toewijding van de heiligen.

De middagklok

Heer Jezus Christus,
die Uw Kerk nooit verlaat,
sterk onze broeders en zusters
die vervolgd worden
om hun geloof in U.
Schenk hun Uw Geest
van kracht en overwinning.

Gebed alvorens zich op het Internet te bewegen, op voorspraak van de heilige Isidorus van Sevilla.

Isidorus van Sevilla, bisschop en kerkleraar

OMNIPOTENS aeterne Deus, qui nos secundum imaginem Tuam plasmasti, et omnia bona, vera, pulchra, praesertim in divina persona Unigeniti Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, quaerere iussisti, praesta quaesumus ut, per intercessionem Sancti Isidori, Episcopi et Doctoris, in peregrinationibus per interrete factis et manus oculosque ad quae Tibi sunt placita intendamus et omnes quos convenimus cum caritate ac patientia accipiamus.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.

ALMACHTIGE, eeuwige God, die ons hebt geschapen naar Uw beeld en ons hebt opgedragen al het goede, ware en schone te zoeken, bijzonder in de goddelijke Persoon van Uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, verleen ons, vragen wij U, dat wij op voorspraak van de heilige Isidorus, bisschop en kerkleraar, op onze tochten door het internet onze handen en ogen laten uitgaan naar wat U welgevallig is en allen die wij daar ontmoeten met liefde en geduld bejegenen.

Door Christus onze Heer. Amen.

Het Vaticaan heeft geen officiële beschermheilige voor het internet benoemd. Er bestaan diverse andere heiligen die hiertoe zijn voorgesteld. Fr. John T. Zuhlsdorf claimt het auteursrecht van dit gebed. De vertaling in het Nederlands komt voor mijn rekening.

Chronologie

 
top
Laatste update: