Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Cyrillus van Jeruzalem - 18 maart

Cyrillus van Jeruzalem - 18 maart

Korte levensschets

Geboren rond het jaar 315 in Jeruzalem of in de omgeving daarvan, ontving Cyrillus een uitstekende literaire vorming; deze was de basis van zijn geestelijke cultuur, gecentreerd rond de studie van de Bijbel. Priester gewijd door bisschop Maximus, werd hij, toen deze stierf of werd afgezet, tot bisschop gewijd door Acacius, de invloedrijke metropoliet van Caesarea in Palestina en sympathisant van de Arianen, die er van overtuigd was in hem een bondgenoot te hebben. Hij werd er daarom door tegenstanders van verdacht de bisschopsbenoeming te hebben verkregen door concessies te doen aan het Arianisme. Niets is minder waar, voor zijn orthodoxie pleiten oude bronnen. De meest gezagvolle daarvan is de synodale brief van 382, na het tweede oecumenisch Concilie van Constantinopel (381) waaraan Cyrillus had deelgenomen.

Cyrillis stierf in 386. We eren hem als bisschop, kerkleraar en belijder.

Cyrillus van Jeruzalem

Catechesen

Wij bewaren van hem vierentwintig beroemde catechesen, die hij als bisschop tegen het jaar 350 gehouden heeft. Ingeleid door een Pro-catechese als verwelkoming, zijn de eerste achttien daarvan gericht aan de catechumenen, of photizomenoi, dat is: degenen die verlicht moeten worden. Ze werden gehouden in de Basiliek van het Heilig Graf. De eerste (1-5) handelen elk respectievelijk over de gesteltenissen die voorafgaan aan het Doopsel, over de bekering vanuit de heidense gewoonten, over het sacrament van het Doopsel en over de tien dogmatische waarheden die vervat zijn in het Credo of Symbolum (samenvatting) van het geloof. De volgende (6-18) vormen een doorlopende catechese over het Symbolum van Jeruzalem, in anti-ariaanse toonzetting. Van de laatste vijf (19-23), de "mystagogische" genaamd, ontwikkelen de eerste twee een commentaar op de riten van het Doopsel, en gaan de laatste drie over het chrisma, over het Lichaam en Bloed van Christus en over de eucharistische liturgie. Daarin is de uitleg opgenomen van het Onze Vader (Oratio dominica): die vormt de basis van een initiatie in het gebed, die parallel verloopt aan de initiatie in de drie sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie.

In hun geheel vormen de preken van Cyrillus een systematische catechese over de nieuwe geboorte van de christen door middel van het Doopsel. Tegen de catechumeen zegt hij:

"Je bent in de netten gevallen van de Kerk [1]. Laat je dus levend vangen; vlucht niet, opdat Jezus je aan zijn haak slaat, niet om je de dood, maar om je de verrijzenis na de dood te geven. Je moet inderdaad sterven en verrijzen [2]... Sterf aan de zonde, en leef vanaf vandaag voor de gerechtigheid" [3].

Wat het leerstellig gezichtspunt betreft, becommentarieert Cyrillus het Symbolum van Jeruzalem, daarbij steunend op de typologie van de Schriften die, in een "symfonische" relatie tussen de beide Testamenten, uitmondt bij Christus die het middelpunt is van het universum. Treffend zal deze typologie later door Augustinus van Hippo worden beschreven: "In het Oude Testament wordt het nieuwe verhuld, in het Nieuwe het Oude onthuld" [4]. Wat betreft de morele catechese: deze is, door een diepe eenheid ermee, verankerd in de leerstellige catechese. Zij is erop gericht het dogma geleidelijk te doen neerdalen in de zielen, die zo worden aangespoord hun heidense gedrag om te vormen op basis van het nieuwe leven in Christus, dat een gave is van het Doopsel. De "mystagogische" catechese tenslotte, vormde het hoogtepunt van het onderricht dat Cyrillus tijdens de paasweek gaf, nu niet langer aan de catechumenen maar aan de nieuw-gedoopten of neofieten. Deze catechese hielp hen om, onder de doopriten van de Paaswake, de geheimen te ontdekken die er in vervat lagen maar nog niet waren onthuld. Verlicht door het licht van een uit kracht van het Doopsel dieper geworden geloof, waren de neofieten eindelijk in staat ze beter te begrijpen, nu ze er de riten van hadden gevierd.

Doopsel

Zo sprak Cyrillus bijvoorbeeld bij de neofieten van Griekse afkomst het gezichtsvermogen aan dat hun van nature zo eigen is. Om de overgang te maken van de rite naar het mysterie, benutte hij het psychologisch effect van de verrassing en van hetgeen in de paasnacht was ervaren. Hier volgt een tekst die het mysterie van het Doopsel uitlegt:

"Tot drie keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest, dat wil zeggen om met deze rite onze Redder na te volgen die drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde heeft doorgebracht [5]. Met het eerste bovenkomen uit het water hebben jullie de herinnering gevierd aan de eerste dag die Christus in het graf heeft doorgebracht, zoals je met de eerste onderdompeling getuigd hebt van de eerste nacht die hij in het graf doorgebracht heeft: zoals wie zich in de nacht bevindt, niks ziet en wie zich daarentegen in de dag is, het licht geniet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo merkte je toen je eruit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Als een mysterie van sterven en geboren worden, zo is dit water van heil voor jullie graf en moeder geweest... Voor jullie... viel het moment van sterven samen met het moment van geboren worden: in een één en hetzelfde moment werden beiden gebeurtenissen tot werkelijkheid" [6].

Het mysterie waar het om gaat, is het plan van God, dat zich door het heilshandelen van Christus in de Kerk verwezenlijkt. Bij de mystagogische dimensie voegt zich op haar beurt die van de symbolen, die de uitdrukking zijn van hetgeen geestelijk wordt beleefd, wat juist door deze symbolen met overweldigende kracht tot stand wordt gebracht, tot "explosie" komt. Zo loopt de catechese van Cyrillus op basis van de drie beschreven onderdelen - de leerstellige, de morele en de mystagogische - uit op een alomvattende catechese in de Geest. De mystagogische dimensie brengt de synthese tot stand van de eerste twee, door deze op de sacramentele viering te richten waarin het heil van heel de mens zich verwerkelijkt.

Eucharistie, Het hemels brood en de heilsdronk

Onder het Oude Verbond bestonden de toonbroden: maar die hielden op te bestaan want behoorden tot het Oude Verbond. Onder het Nieuwe Verbond echter bezitten wij een hemels brood en een beker des heils die ziel en lichaam heiligen. Want zoals het brood goed is voor het lichamelijk bestaan, zo is het Woord het voor het zieleleven. Denk dus niet dat het eucharistische brood en wijn eenvoudige en gewone elementen zijn: ze zijn niets minder dan het lichaam en bloed van Christus zoals Jezus het zelf stellig voorhield. En hoewel de zintuigen je het tegenovergestelde voorhouden, verklaart en verzekert het geloof je de ware realiteit. Het geloof dat je geleerd hebt geeft je dus deze zekerheid: wat brood lijkt is geen brood hoewel het naar brood smaakt, maar is het lichaam van Christus. En de wijn is geen wijn hoewel het dat lijkt op het gehemelte, maar het bloed van Christus. En daarom zei in de oudheid David al in de Psalmen: het brood dat het hart van de mensen versterkt en de olie die zijn gelaat doet glanzen [Ps 104,15]. Versterk dus je hart met dit geestelijk brood en en geef glans aan het gelaat van je ziel.

Leven in Christus

(de heiligheid bestaat er in de moeilijkheden van het leven te dragen met volharding)

Op dezelfde wijze als de  overwinning getuigt van de moed van de soldaat in de strijd, zo blijkt op dezelfde wijze de heiligheid van wie de zware arbeid en de bekoringen ondergaat met onverstoorbaar geduld. 

Bibliografie

  • Lectio altera, feria V infra octavam Paschae, Sabbato infra octavam Paschae;
  • Benedictus XVI, Catechese tijdens de algemene audiëntie op 27-6-2007, internet: rkdocumenten.nl

 [1] Vgl. Mt. 13, 47.

[2] Vgl. Rom. 6, 11.14.

[3] Cyrillus van Jeruzalem, Pro-catechese, 5.

[4] Augustinus, De catechizandis rudibus, 4, 8.

[5] Vgl. Mt. 12, 40.

[6] Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese, 4.

Chronologie

 
top
Laatste update: