Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > De eerste martelaren van Rome - 30 juni

De eerste martelaren van Rome - 30 juni

De eerste martelaren van Rome. Vervolgd door Nero. 30 juni

Deze eerste martelaren stierven in Rome, hun dood door gruwelijke marteling werd bevolen door keizer Nero.

We kennen deze martelaren niet bij naam, behalve dat Petrus en Paulus voorop gingen in deze grote groep van eerste Romeinse martelaren. Ze zijn het slachtoffer van de vervolging door Nero na de grote brand die Rome voor een groot deel verwoestte in het jaar 64 (19 juli). Zodoende vieren we heden ten dage op 29 juni de aartsapostelen Petrus en Paulus, en op 30 juni de protomartelaren.

Borstbeeld van Nero

In vergelijking met de joodse gemeenschap vormden de christenen in Rome een kleine groep. Over hen deden de wildste verhalen de ronde. Op deze personen heeft Nero zich gewroken voor de brand van Rome, door hen tot een wrede marteldood te veroordelen. Hiermee trachtte hij de beschuldiging af te wenden dat de keizer zelf de brand had laten aansteken. 

Het kwam de keizer goed van pas dat het gedachtengoed van de christenen een openlijke uitdaging was van de heidense goden, van naijver en wraakzucht.

"De ongelovigen -zou Tertullianus later schrijven- schrijven welke ramp, welke gesel dan ook toe aan de christenen. Als de Tiber overstroomt en de stad overstroomt, maar daarentegen de Nijl niet en zij de akkers niet bevloeit, als er droogte heerst, hongersnood, pest, aardbevingen, dan dragen de christenen daarvoor de schuld want zij minachten de goden en overal roept men dan: De christenen voor de leeuwen!"

De gebeurtenissen van de brand van Rome staan opgetekend door de beroemde Romeinse geschiedschrijver Tacitus die ook tot de niet-christenen behoorde (Annales, 15, 44). Hij koestert geen enkele sympathie voor de christenen zoals mag blijken uit de aanduidingen "schandelijk", "afschuwelijk bijgeloof", "haat jegens de mensheid", "schuldigen", "zij die de hoogste straf verdienen"…

Het deed er eigenlijk niet toe of de christenen de brand van Rome hadden aangestoken, de haat was gezaaid en allen moesten sterven. Tacitus geeft onomwonden aan welke straffen zij werden onderworpen: "Aan hun marteling werd spot gevoegd zodat zij stierven verscheurd door honden nadat men hun met de huiden van wilde dieren had bedekt, of aan kruizen geslagen waarna zij na zonsondergang werden aangestoken om licht te geven in de nacht."

Clemens, bisschop van Rome, verwijst ook naar hen in zijn brief aan de Korintiërs (hdst 5-6): "Stellen we ons de heilige apostelen voor ogen. Petrus die door een vijandige wedijver niet een of twee, maar talloze moeilijkheden moest verdragen tot zijn martelaarschap en zo tot de verdiende verheerlijking geraken. Dezelfde afgunst en rivaliteit stelde Paulus in staat de beloning voor zijn geduld te verwerven: herhaaldelijk werd hij gevangen gezet, moest hij vluchten, werd hij gestenigd. En nadat hij tot verkondiger van het Woord was geworden in Oost en West, werd geloof bekend aan allen; zodoende onderging hij de marteldood door de autoriteiten nadat hij de hele wereld de weg van de gerechtigheid had getoond. En zo vertrok hij uit deze wereld naar de heilige plaats en liet ons een volmaakt toonbeeld na van lijdzaamheid. Bij deze mannen, leermeesters van een heilig leven, voegde zich een grote menigte van uitverkorenen die -nadat ze vele kwellingen en ontberingen hadden ondergaan eveneens door wedijver- die voor ons een magnifiek voorbeeld zijn geworden."

Incendio de Roma

Johannes Paulus II verwees naar deze Romeinse martelaren toen hij zei: "we moeten ons het drama voor ogen nemen dat zij ervoeren in hun zielen, waarin zowel hun menselijke angst als bovennatuurlijke heldenmoed een plaats vonden, het verlangen te leven en de wil om trouw te zijn tot in de dood, de ervaring van verlatenheid voor de onveranderlijke haat en tegelijkertijd de ervaring van de kracht die komt van de nabije en onzichtbare aanwezigheid van God en van het gemeenschappelijk geloof van de ontluikende Kerk. We moeten ons het drama herinneren zodat bij ons de vraag rijst: Voltrekt dit drama zich in mij?

 

Chronologie

 
top
Laatste update: