Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Nicolaas - 6 december

Nicolaas - 6 december

San Nicolás de Bari - el verdadero Santa Claus

De devotie tot de heilige Nicolaas is populair en wijd verspreid. Duizenden kerken over de hele wereld zijn aan hem gewijd. Veel kinderen verwachten van hem kado's op de vigilie van zijn gedachtenis.

Biografie

Nicolaas was bisschop in de stad Myra in Lysia, Asia Minor, in de vierde eeuw. Heden heet die plaats in Turkije Demre. Zijn relieken worden vereerd in Bari, Italië. Harde historische feiten over zijn leven hebben we maar weinig, er zijn geen betrouwbare contemporaine getuigen. De oudste biografieën dateren van een paar eeuwen later. We nemen aan dat hij geboren is in Patara (ook in Asia Minor) rond het jaar 270, en dat hij stierf op een 6 december tussen 345 en 352.

De schaarste aan feiten over de persoon van Nicolaas van Bari staat in schril contrast met de verspreiding van de devotie tot hem in Oost en West tot op de dag van vandaag. Ook bestaat er een grote hoeveelheid legendes over hem. Zo populair was de devotie tot hem, dat er meer dan tweeduizend kerken aan hem zijn gewijd, waaronder in de negentiende eeuw ook in Amsterdam. Nicolaas is een van de beschermheiligen van de stad. Hij wordt aangeroepen bij gevaren, bij schipbreuk, bij brand en moeilijke economische situaties. Er worden veel gunsten verkregen op zijn voorspraak.

Er zijn veel werken die het leven van deze heilige beschrijven. Een belangrijke hiervan is de compilatie van alle vrome en wonderlijke verhalen die over hem circuleerden door Methodius, patriarch van Constantinopel. 

Volgens deze verhalen werd Nicolaas al vanaf zijn geboorte door wonderen omringd. Als kind was hij al gewoon al wat hij kreeg onder de armen te verdelen. Hij zei dan aan zijn ouders: "Het zou een zonde zijn om niet veel te verdelen, als God ons zoveel heeft gegeven." De edelmoedigheid is een deugd die altijd met deze heilige is verbonden geweest.

Hij werd priester gewijd door een  bisschop die zijn oom was. Toen zijn ouders stierven door een epidemie, erfde hij een grote nalatenschap. Hij verdeelde zijn bezittingen nu onder de armen en vertrok naar een klooster. Nadat hij het Heilig Land bezocht had, kwam hij in de stad Myra (Turkije) waar hij tot bisschop gekozen werd. Die verkiezing werd beschouwd als een echt goddelijke ingreep.

Wonderdoener

Nicolaas is vooral bekend door de talloze wonderen die hij van God verkreeg. Men beeldt hem vaak af met enige kinderen. Want een van de wonderen vertelt dat een misdadiger verschillende kinderen verwondde met een mes, en de heilige verkreeg met zijn gebed hun onmiddellijke genezing.

Ook wordt hij wel afgebeeld met een jong meisje, daar er wordt verteld van deze oude man zonder geld en drie dochters die hij niet kon uithuwelijken omdat hem daartoe het geld ontbrak. De heilige wierp nu drie dagen achtereen een buidel met gouden munten naar binnen door het raam. Nu kon de oude zijn dochters ten huwelijk geven.

Een ander relaas verhaalt hoe enkele zeelui temidden van een vreselijke storm op open zee baden: "God, omwille van de gebeden van onze goede bisschop Nicolaas: red ons!" Op dat moment zagen zij boven het schip Nicolaas verschijnen die de zee zegende. Het kolkende water kwam tot rust en de storm ging liggen. Zo werd Nicolaas de beschermer van de zeelui.

Bij een andere gelegenheid werden drie vrienden van hem onrechtvaardig veroordeeld. Ze bevonden zich ver van hem vandaan. Zij baden God dat Nicolaas, hun bisschop, hen zou beschermen. Dezelfde nacht verscheen de heilige aan de rechter die hen veroordeeld had, en hij zei hem dat deze onschuldigen niet mocht veroordelen. De dag daarop liet hij hen vrij.

Toen keizer Licinius (keizer van 308 tot 324) de christenen liet vervolgen, werd ook Nicolaas gevangengenomen en gegeseld. Maar hij ging ook toen door om over het Christendom te spreken tot allen die met hem in aanraking kwamen. Hij streed tegen de afgoderij, en bekeeerde joden en arabieren. Ook na zijn dood kwam hij allen te hulp die hem aanriepen.

Verering

Al in het jaar 550 werd er in Rome een kerk te zijner ere gebouwd. In 1087 werden de relieken van Nicolaas naar Bari overgebracht. Volgens de traditie die wordt geschraagd door een document uit de twaalfde eeuw, werden deze relieken in het geheim door katholieken meegenomen toen de moslims Turkije binnenvielen, en naar Italië, Bari overgebracht. Daar vonden met zijn voorspraak vele wonderen plaats, en zijn cultus verspreidde zich over heel Europa.

Graf van Nicolaas in Bari

De crypte van de katedraal in Bari waar de relieken zijn geplaatst werd in 1089 door paus Urbanus II ingewijd. Nicolaas is de patroon van Rusland, Griekenland en Turkije, talloze kerken zijn naar hem vernoemd. In het Oosten mnoemt men hem Nicolaas van Myra naar de stad waar hij bisschop was, in het Westen noemen we hem Nicolaas van Bari. Ook in onze tijd wordt hij beschouwd als de beschermer van kinderen en zeelui.

Oorsprong van de figuur Santa Claus

Het feest van de goedheilig man wordt gevierd op 6 december. Omdat hij altijd een grote kindervriend is geweest en zo edelmoedig, werden op deze dag in enkele delen van Europa snoepgoed en kado's uitgedeeld onder de kinderen. Aan het begin van de decembermaand werden zo de feestelijke dagen van Kerstmis ingeluid. De heilige raakte met het kerstfeest verbonden.

In de zeventiende en achttiende eeuw raakten zo in de Verenigde Staten van Noord-Amerika de diverse gebruiken van de Nederlanders en Duitsers van katholieke huize vermengd met Father Christmas van het Engelse kerstfeest. 

Als afgeleide van de Duitse naam Sankt Nikolaus werd de heilige tot Santa Claus. En in 1823 werd hij populair door een bekend gedicht A Visit of St. Nicholas van Clement Clark Moore (1779-1863) als een beminnelijke dikke oude man met witte baard. Hij kreeg de naam Saint Nick die op kerstnacht van huis tot huis trok om kado's en snoep te brengen aan de kinderen, in een slee door de lucht getrokken door rendieren.

De frisdrank-producent Coca Cola gebruikte deze persoon in zijn reclame campagne van Kerstmis, maar veranderde zijn kleding van huiden in een rood met wit kostuum. En zo komt de persoon van Santa Claus tot ons, ook bekend als Père Noël en een vage herinnering aan wie hij was: Sint Nicolaas.

Gebaseerd op het artikel van primeroscristianos.com.

Chronologie

 
top
Laatste update: